خدمات پس از فروش حرفه ای رسالت ماست!

• مشاوره
• ظرفیت سنجی و نیاز سنجی
• نصب و راه اندازی محصولات ارائه شده توسط شرکت های بهسان، پرزان صنعت، پاریزان صنعت، تکسام،BIG RED
• آموزش و بهره برداری ازمحصولات ارائه شده توسط شرکت های بهسان، پرزان صنعت، پاریزان صنعت، تکسام،BIG RED
• تنظیم قراردادهای تعمیرات دوره ای محصوات ارائه شده
• انجام تعمیرات اضطراری محصوات ارائه شده

درخواست خدمات خود را برای ما ارسال کنید